Jotta Suomi toimisi yhteen.

Avoimempi, sujuvampi, luotettavampi. Sellainen terveystietojen maailman kuuluisi mielestämme olla.

HL7 Finland ry:n säännöt


Yhdistyksen nimi on HL7 Finland ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.


Yhdistyksen tarkoituksena on edistää terveydenhuollon tietojärjestelmien yhteenliittämiseksi tarvittavien rajapinta- ja sanomamääritysten käyttöä Suomessa ja toimia näiden tekniikoiden käyttäjien, toimittajien ml. maahantuojien ja viranomaisten välisenä yhdyssiteenä. Yhdistys pyrkii toiminnallaan edistämään alan voimassaolevien standardien tunnetuksi tekemistä ja käyttöä.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa siihen osallisille voittoa eikä välitöntä taloudellista ansiota. Yhdistyksen tarkoituksena ei myöskään ole toimia jäsentensä etuja ajavana työmarkkinajärjestönä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi

 • Järjestää kokouksia, esitelmä-, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia, tutustumiskäyntejä sekä muuta samanlaista yhdistyksen tarkoitusta edistävää toimintaa,
 • Kustantaa alaa koskevaa kirjallisuutta,
 • Osallistua alan tutkimus- ja standardisoimistoimintaan ja
 • Pitää yhteyttä vastaaviin alan ulkomaisiin järjestöihin.


Yhdistyksen jäseneksi voi hakemuksesta liittyä henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy. Yhdistyksen jäseneksi hyväksytyn nimi kirjoitetaan yhdistyksen jäsenluetteloon, johon merkitään muutkin jäsentä koskevat tarpeelliset tiedot.


Yhdistyksen jäsen on oikeutettu eroamaan yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle ja myös ilmoittamalla erostaan yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Yhdistyksen jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä, jos hän toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella estää yhdistyksen päämäärien toteuttamista tai vahingoittaa sen mainetta tai jos hän on laiminlyönyt mahdollisesti perittävän jäsenmaksunsa suorittamisen yli kolme kuukautta sen erääntymisestä lukien.


Yhdistyksen jäseniltä perittävistä jäsenmaksuista ja mahdollisista ylimääräisistä maksuista päättää yhdistyksen syyskokous. Jäsenmaksut jaetaan henkilöjäsenmaksuihin ja yhteisön jäsenmaksuihin. Yhteisöjen jäsenmaksujen suuruus voi perustua yhteisön kokoon.


Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi, kevätkokous viimeistään maaliskuussa, syyskokous viimeistään joulukuussa.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto,
 • Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta,
 • Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille ja niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto tai tilintarkastajien lausunto ehkä antavat aihetta,
 • Käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esittämät asiat, joista on kokouskutsussa mainittu

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Päätetään peritäänkö yhdistyksen jäseniltä jäsenmaksua ja jos jäsenmaksu päätetään periä, jäsenmaksun suuruudesta
 • Vahvistetaan yhdistyksen tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma
 • Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
 • Valitaan uudet jäsenet hallitukseen ja hallituksen puheenjohtaja em. jäsenistä
 • Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja seuraavalle tilikaudelle
 • Käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esittämät asiat, joista on kokouskutsussa mainittu.


Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetusta jäsenistöstä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.


Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta (käyttäen mm. yhdistyksen sähköistä ilmoitustaulua ja sähköpostia). Osoitetietoina käytetään kutsuhetken osoitetietoja.


Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka jäsenet ja puheenjohtajan yhdistyksen syyskokous valitsee. Hallitukse jäsenten toimikausi on yksi tilivuosi. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) jäsentä (* hyväksytty yksimielisesti syyskokouksessa 2006 muutos enimmäismääräksi yhdeksän (9). Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja yhdistykselle tarpeelliset muut toimihenkilöt.

10§
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta vähintään kaksi kertaa vuodessa ja on päätösvaltainen mikäli kokouksesa on läsnä vähintään puolet hallituksen jäsenistä sekä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

11§
Hallitus valitsee tarpeelliset työryhmät ja päättää projektimuotoisten hankkeiden käynnistämisestä toimintasuunnitelman puitteissa.

12§
Yhdistyksen nimen kirjoittavat 1) hallituksen puheenjohtaja yksin tai 2) varapuheenjohtaja yhdessä jonkin hallituksen muun jäsenen kanssa tai 3) hallituksen erikseen oikeuttama yhdistyksen toimihenkilö.

13§
Yhdistyksen tilikausi alkaa tammikuun 1. päivänä ja loppuu joulukuun 31. päivänä. Tilinpäätös ja vuosikertomus edelliseltä tilikaudelta on annettava tilintarkastajille ennen maaliskuun 1. päivää.

14§
Tilintarkastajien tulee ennen maaliskuun 15. päivää antaa hallitukselle kirjallinen, yhdistyksen kevätkokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

15§
Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on päätettävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmanneksen (2/3) äänten enemmistöllä luetteuna äänestyksessä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa, vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa kolmen neljänneksen (3/4) äänten enemmistöllä luettuna äänestyksessä annetuista äänistä.

16§
Jos yhdistys purkautuu, käytetään varat terveydenhuollon tietotekniikan alan tutkimustoiminnan edistämiseksi Suomessa.

17§
Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.