Jotta Suomi toimisi yhteen.

Avoimempi, sujuvampi, luotettavampi. Sellainen terveystietojen maailman kuuluisi mielestämme olla.

Manifesti 2022 openEHR Finland

MANIFESTI 2022

Asiakas- ja potilastiedon tallentaminen yhtenäisissä ja riittävän pienen raekoon tietomalleissa mahdollistaa tiedon hyödyntämisen kustannustehokkaasti ja tiedon laatu säilyttäen. Riittävän pienellä raekoolla tarkoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollossa tasoa, joka toisaalta mahdollistaa alan tunnistetut tiedonkäsittelytarpeet ja toisaalta huomioi ne tavat ja tilanteet, joissa tietoa on syytä tallentua.

openEHR on kansainvälinen, avoin spesifikaatio sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen tallentamiseen, hakemiseen, hallinnointiin ja yhteiskäyttöön. openEHR-spesifikaatiot ovat kaikkien käytettävissä (open source) ilman erillistä maksua. Spesifikaatioita käytetään rakennettaessa tietomalleja (arkkityypit ja templaatit) ja sovelluksia. Sovellukset voivat olla sekä kaupallisia että open source -ohjelmistoja. openEHR-spesifikaatiot luovat myös pohjan sosiaali- ja terveydenhuollon prosessien tuelle  organisaatiorajat ylittäen.

openEHR International toimii vapaaehtoisvoimin ja se on kansainvälinen verkosto. Sen jäseninä on sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoita, IT-yrityksiä, tutkijoita ja mallintamisen asiantuntijoita. Yhteisön kansainvälisessä tietomallikirjastossa  on erityisesti terveydenhuollon osalta kattava joukko yhteisön hyväksymiä tietomalleja eli arkkityyppejä. Sosiaalihuollon arkkityyppien kattavuus paranee koko ajan. Kansalliset kirjastot täydentävät kansainvälistä kirjastoa maakohtaisten lokalisointien osalta.

openEHR Finland on Hl7 Finlandin alatyöryhmä ja sen keskeisimmät tavoitteet ja periaatteet ovat seuraavat:

  • Semanttinen yhteensopivuus

Toteutetaan ja lokalisoidaan sote-toimijoiden, viranomaisten ja järjestelmätoimittajien käyttöön yhteinen avoin tietomallikirjasto, jonka arkkityypit ovat pohjana sekä ohjelmistojen kehittämisessä että esim. kansallisesti määritellyissä tietosisällöissä.

Edistetään openEHR-tietomallien yhteiskäyttöä HL7 FHIR -resurssien ja OMOP-tietomallien kanssa.

  • Yhteistyön hyödyntäminen

Kansainvälisten arkkityyppien lokalisointia toteutetaan järjestelmätoimittajien esittämässä järjestyksessä ja laajuudessa, ja ne julkaistaan kaikkien saataville. Lokalisoinnilla tarkoitetaan arkkityyppien kääntämistä suomen kielelle, dataelementtien sitomista kansallisiin koodistoihin ja extensioista sopimista sellaisissa tapauksissa, joissa kansainvälisistä arkkityypeistä ei löydy vastaavaa dataelementtiä.

  • Tiedon saatavuus

openEHR Finland edistää openEHR-pohjaisten tietovarastojen syntymistä ja verkottumista.

openEHR-pohjainen tiedon tallentaminen ja yhteinen extensioista sopiminen mahdollistavat sisältöhaut openEHR-tietovarastoista.  Sisältöhakuja voidaan vakioida ja käyttää uudelleen tai muokata helposti eri tarkoituksiin. openEHR Finland pyrkii edistämään sisältöhakujen käyttöä sekä operatiivisessa toiminnassa että tiedon toissijaisessa käytössä.

  • Tietämyksen ja osaamisen lisääminen

openEHR Finland kasvattaa suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon openEHR-lähestymistapaan liittyvää tietämystä ja -osaamista kouluttamalla ja edistämällä yhteistyötä muiden Pohjoismaiden kanssa. openEHR Finland pyrkii osallistumaan myös openEHR Internationalin toimintaan.