Jotta Suomi toimisi yhteen.

Avoimempi, sujuvampi, luotettavampi. Sellainen terveystietojen maailman kuuluisi mielestämme olla.

HL7-Rajapintakartta – luokitukset

takaisin Rajapintakartan pääsivulle

a) Avainsanat

Avainsanat-sivu sisältää asiasanoja/termejä, joiden mukaisiin aiheisiin tai kohdealueisiin määritykset liittyvät. Esimerkiksi laboratorio-avainsana listaa ao. kohdealueelle liittyvät dokumentti- ja sanomarajapintamääritykset.
 

b) i. Määrityksen tyyppi -hakemisto

Määrityksen tyyppi luokittelu on muodostettu HL7 Product List: Health Information Exchange Standards -jaottelua [3] mukaillen (kuva 1):

Kuva 1: HL7 Product List: Health Information Exchange Standards [3].

Määritykset jaetaan rajapintakartassa kuuteen tyyppiin:

 • HL7 CDA-dokumentit: sisältää CDA R2 -dokumenttimääritykset (header ja body) ja CDA R1 -dokumenttimääritykset. Dokumenttirajapinnat kuvaavat tietoja, jotka voivat sisältyä dokumentteihin tai jotka löytyvät dokumenteista.
 • HL7 V2-sanomarajapinnat: sisältää HL7 v2 -sanomarajapinnat sekä tiedonsiirtostandardit (esim. SOAP/XML-rajapintamäärittelyt). Sanomarajapinnat mahdollistavat yhdenmukaisen tiedonsiirron eri järjestelmien ja organisaatioiden välillä määrittelemällä siirtoformaatin, tietoelementit ja näiden rakenteet.
 • HL7 V3-sanomarajapinnat: sisältää HL7 v3 -sanomarajapinnat sekä tiedonsiirtostandardit. Sanomarajapinnat mahdollistavat yhdenmukaisen tiedonsiirron eri järjestelmien ja organisaatioiden välillä määrittelemällä siirtoformaatin, tietoelementit ja näiden rakenteet.
 • Pohjamääritykset: määritykset, joita muut määrittelyt hyödyntävät ja jotka toimivat muiden määrittelyjen pohjana (esim. HL7 V3 tietotyypit, XML-allekirjoitus, OID-yksilötunnus). Huom. kuvasta 2 poiketen CCOW-standardiin pohjautuva minimikontekstinhallinta laitettu kuuluvaksi pohjamäärityksiin (Suomessa kyseessä on kontekstinhallintapalvelun määrittely)
 • IHE-määritykset: Integrating Healthcare Enterprise (IHE) -standardiin perustuvat profiilimäärittelyt terveydenhuollon tietojärjestelmien integrointiin.
 • HL7 FHIR-määritykset: HL7 FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) -standardiin perustuvat määrittelyt.

 

b) ii. Toteutustaso -hakemisto

Toteutustaso-luokituksen avulla eri määritysten käyttökohteita luokitellaan suhteessa organisaatioihin ja niiden toiminnassa esiintyviin integraatiotarpeisiin seuraavasti [4] (ks. myös kuva 2):

 • Organisaation sisäinen: Organisaation (esim. sairaalat) sisäisiin intergraatioihin käytettävät määrittelyt. Kyse voi olla yksittäisen käyttäjän tai ryhmän työtä esimerkiksi työpöytäintegraation avulla tukevista määrityksistä, kuten siirtyminen potilaskertomuksesta ajanvaraukseen, muuhun sovellukseen tai web-osoitteeseen, kertakirjautuminen jne. Tähän luokkaan voidaan sijoittaa myös laitteiden ja ammattilaisjärjestelmien välisiä rajapintoja, ellei niille luoda omaa luokkaa. Tai kyse voi olla toimintojen välisiin (hoitoyksikkö–palveluyksikkö), organisaation sisäisiin rajapintoihin liittyvistä määrittelyistä, esimerkiksi organisaation yksiköiden väliset pyyntö-vastaus tyyppiset rajapinnat
 • Alueelliset integraatiot: Alueellisten ratkaisujen toteuttamiseen käytettävät määrittelyt (esim. alueelliset lähete/hoitopalaute -ratkaisut), organisaatioiden välillä tiedon jakaminen, esimerkiksi yleisesti potilas- ja asiakastietojen jakamiseen käytetyt aluetietojärjestelmät, portaalit, jaettu potilaskertomus
 • Kanta-palvelut: Kansallisiin tietojärjestelmäpalveluihin liittyvät määrittelyt.
 • Asiointi ja omahoito: Asiointi- ja kansalaispalveluihin tai Personal Health -ratkaisuihin liittyvät määrittelyt. Kansalaisen tai potilaan sähköisiin palveluihin tai omahoitoon liittyvät integraatiosiirtotarpeet, esimerkiksi terveystaltio, kansalaisen kertomus, omamittaukset
 • Tilastointi ja johtaminen: Tilastointiin, johtamiseen ja hallinnointiin liittyvät määrittelyt, jotka eivät liity välittömästi asiakkaalle tarjottaviin palveluihin.

Toteutustaso-luokituksessa olennaista on sijoittuminen suhteessa organisaatioihin ja organisaatioyksiköihin sekä niiden toimintaan. Taulukoissa on ilmaistu määritysten ensisijaisia käyttötarkoituksia, mutta niiden käyttö myös muihin tarkoituksiin voi olla mahdollista. Yksittäinen määritys voi tukea useampaa kuin yhtä luokkaa, eikä luokitus sulje pois määrityksen käyttämistä myös muihin kuin ensisijaisiksi tulkittuihin tarpeisiin.

Kuva 2: Integraatiotarpeita terveyspalvelujärjestelmässä, mukaillen [4].

 

3 Kaikki määritykset

Sisältää kaikki rajapintakartan määritykset eli kansallisesti voimassaolevat määritykset.
 

Rajapintakartan arkisto

Sisältää rajapintakartassa olleita määrityksiä, jotka ovat vanhentuneet tai jotka on poistettu käytöstä.

 

 

Lähteet:

[3] HL7 Product List wiki: http://wiki.hl7.org/index.php?title=Product_List, viitattu 26.9.2012.
[4] Korpela, Mikko: Avoimet ohjelmistorajapinnat: ydinpalvelut ja työpöytäintegraatio, Terveydenhuollon ATK-päivät 2004, 2004.